Gums Treatment & Periodontics

သြားဖံုးေရာဂါကုသမႈမ်ားတြင္ သြားဖံုး႐ိုးႏွင့္ သြားဖံုးေရာင္ျခင္း ကုသမႈမ်ားပါဝင္ပါသည္။ သြားဖံုးေရာင္ျခင္းအား မကုသဘဲထားပါက သြားဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေသာ၊ သြားဖံုးနိမ့္က်ႏုိင္ေသာ၊ ခံတြင္းအနံဆိုးေစေသာ ေရစီးကမ္းၿပိဳေရာဂါျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

သြားဖံုးအထူးကုမ်ားႏွင့္ ကုသႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား 

1.

gums cleaning

သြားဖံုးေအာက္ထိသန္႔႐ွင္းေရးလုပ္ျခင္း 

သြားဖံုးေရာင္ျခင္းသက္သာေစရန္သန္႔႐ွင္းေရးလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

2.

gingivectomy

သြားဖံုးဖယ္ျခင္း

ပိုေနေသာသြားဖံုးသားမ်ားအား ဖယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

3.

crown lengthening

သြား႐ွည္ေစျခင္း

သြားဖံုးအား ပံုေဖာ္ေပးျခင္းျဖင့္ သြားမ်ားကို ႐ွည္သည့္အသြင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 

4.

gum grafts

သြားဖံုးျဖည့္ျခင္း

ပါးလႊာေသာ သြားဖံုးအား အသားထပ္ျဖည့္ျခင္းျဖစ္သည္။

5.

bone grafting

သြားဖံုး႐ိုးထပ္ပိုးျခင္း 

သြားျမစ္တုစိုက္ရန္ သြားဖံုး႐ိုးပမာဏမလံုေလာက္ပါက သြားဖံုး႐ိုးထပ္ျဖည့္ႏုိင္ပါသည္။ 

Deep Cleaning and Root Planning

သြားဖံုးေအာက္ထိသန္႔႐ွင္းေရးလုပ္ျခင္း သြားပတ္လည္႐ွိသြားဖံုးေရာင္ရမ္းျခင္းမ်ားကို သက္သာေစပါသည္။ သြားဖံုးေရာင္ျခင္း ၊ ေရစီးကမ္းၿပိဳလိုက္ျခင္းမ်ားတြင္ ဤကုသမႈကို အသံုးျပဳပါသည္။ 

သြားဖံုးေရာဂါျဖစ္ေစေသာ ဘက္တီးရီးယားပိုးမႊားမ်ားမွာ ပါးစပ္ထဲတြင္ သဘာဝအတိုင္း႐ွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဘက္တီးရီးယားမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာအခါ ခႏၶာကိုယ္အား အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစပါသည္။ ၄င္းအား တံု႕ျပန္ရန္ ခႏၶာကိုယ္မွလည္း ခုခံစနစ္စတင္ေသာေၾကာင့္ သြားဖံုးေရာင္ျခင္း ခံစားရပါသည္။ ၾကာ႐ွည္စြာသြားဖံုးေရာင္ပါက သြားဖံုးနိမ့္က်ျခင္း သြားဖံုး႐ိုးနိမ့္က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

အကယ္၍ သင့္တြင္ သြားဖံုးေရာဂါျဖစ္လြယ္ပါက သင္၏အထူးကုသြားဆရာဝန္ႏွင့္ ၆ လတစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးကုသမႈခံယူသင့္ပါသည္။

Gingivectomy

သြားဖံုးဖယ္ျခင္းအား သြားဖံုးေရာဂါမ်ားႏွင့္ အလွအပေရးရာကုသမႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေလ့႐ွိသည္။ ဤကုသမႈတြင္ သြားမ်ားအေျခ႐ွိ သြားဖံုးသားမ်ားအား ပံုေဖာ္    ေပးျခင္းျဖင့္ လွပေသာ အျပံဳးကို ဖန္တီးႏုိင္ပါသည္။ 

“Gummy smile” ဆိုသည္မွာ ရယ္လိုက္လွ်င္ သြားဖံုးသားမ်ားစြာျမင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းအား သြားဖံုးဖယ္ျခင္းျဖင့္ ကုသႏုိင္ပါသည္။

Crown Lengthening

သြား႐ွည္ေစျခင္းသည္ ေႂကြသြားစြပ္ရာတြင္ ရလဒ္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ သြား၏ အတိုင္းအတာေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္သည္။သင္၏သြားဆရာဝန္မွစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္  ရပါမည္။ 

သြားဖံုးခြဲစိတ္မႈမ်ားအား ပံုမွန္ခြဲစိတ္ဓားႏွင့္သာခြဲစိတ္ျခင္းျဖင့္ ထိခိုက္မႈနည္းေစပါသည္။ ခြဲစိတ္ၿပီးပါက သြားဖံုးအထူးကုမွ ျပန္လည္မစစ္ေဆးခင္တြင္ သြားဖံုးေပၚ၌ ေဆး ၁ ပတ္ခန္႔ အုပ္ထားရပါမည္။ 

Gum Grafts

သြားဖံုးျဖည့္ျခင္းသည္ နိမ့္က်သြားေသာ သြားဖံုးေနရာတြင္ ျပန္လည္အစားထိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သြားဖံုးျဖည့္ကုသမႈေအာင္ျမင္ရန္မွာ ေသခ်ာစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ ျခင္း၊ အစဥ္ဂ႐ုစိုက္ျခင္းႏွင့္ လူနာ၏ပူေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ အေရးၾကီးပါသည္။ 

Bone Grafts

သြားျမစ္တုစိုက္ရန္ သြားဖံုး႐ိုးပမဏမလံုေလာက္ပါက သြားဖံုး႐ိုးထပ္ျဖည့္ႏုိင္ပါသည္။ 

အပေါ်သို့