Dental Reviews

ကုသမႈဓာတ္ပံုမ်ား

သင္၏ သြားႏွင့္ခံတြင္း ေရာဂါပံုစံ ေပၚမူတည္၍ သက္ဆိုင္ရာ အထူးကု သြားဆရာဝန္မ်ား corresponding dental specialists မွ ၄င္းတို႔ကၽြမ္းက်င္ရာ နယ္ပယ္အလုိက္ ကုသမႈေပးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
  • မွန္ကန္ေသာ ေရာဂါ႐ွာေဖြမႈမ်ား ႏွင့္ ကုသျခင္းမ်ား ရ႐ွိျခင္း
  • ကၽြမ္းက်င္၍အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်တ္ေသာ အထူးကုမ်ားမွ ကုသမႈေပးျခင္းကို ရ႐ွိျခင္း
  • ကုသမႈရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရ႐ွိျခင္း 
  • အလွအပေရးရာကုသမႈမ်ားတြင္ ေကာင္းေသာ ရလဒ္ရ႐ွိျခင္း
  • လူနာမ်ား ေဘးကင္းစြာ ကုသႏုိင္ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးမ်ားရႏုိင္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ လူနာမ်ားစြာအား သြားျမစ္တုစိုက္ျခင္း၊ သြားအလွျပဳျပင္ျခင္း ႏွင့္ သြားညွိကုသျခင္း စေသာ ပါးစပ္တစ္ခုလံုးအား ကုသမႈေပးျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ေပးၿပီးျဖစ္သည္။

Our Dental Cases

ေအာက္ပါတို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ထုိင္းႏုိင္ငံ႐ွိ သြားေဆးခန္းမ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အထူးကုသြားဆရာဝန္မ်ားမွ ကုသေပးခဲ့ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားျဖစ္သည္။ 

Dental Makeovers

ေမး႐ိုးအျပည့္ ေႂကြသြားတုစြပ္ျခင္းမ်ား ၊

သြားျမစ္တုစုိက္ျခင္း၊ သြားဖံုးခြဲစိတ္ျခင္းႏွင့္

သြားျဖဴေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား

ၾကည့္ရန္

Dental Implant Cases

သြားမ႐ွိေသာေနရာမ်ားအား သြားျမစ္တုစိုက္ျခင္း

ၾကည့္ရန္

Invisalign Cases

ကၽြႏု္ပ္တို႔သြားေဆး႐ံုတြင္ သြားမညီညာျခင္းမ်ားကို သြားညွိအထူးကုဆရာဝန္မွသာ ကုသမႈေပးသည္။ invisalign ကုသမႈမ်ား

ၾကည့္ရန္

Crowns, Veneers and Bridge Cases

က်ဲေနေသာသြားမ်ားအား ေႂကြသြားတုစြပ္ျခင္း

ၾကည့္ရန္
အပေၚသို႔